Tugiteenused HEV õpilastele Rakvere Reaalgümnaasiumis
Tugiteenuste jaotus:
1)      haridusasutuse poolt osutatavad tugiteenused
2)      väljaspool haridusasutust õpilastele osutatavad tugiteenused
HEV õpilastele seadusandlusega võimaldatud klassides ja rühmades õppe
korraldamine vajadusel ja nõustamiskomisjoni soovitusel:
•       õpetamine õpiraskustega õpilaste klassis
•       õpetamine väikeklassis

 

I Haridusasutuses osutatavad tugiteenused

1. Õpiabi  ainetunnis - kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevaid
erimetoodilisi töövõtteid ja rakendatakse eripedagoogilise sekkumise
põhimõtteid - diferentseeritud õpetamine ja hindamine, kohandatud
jõukohane õppevara
2. Ainealane õpiabiplaan - koostab aineõpetaja koos järelevastamise
kavaga, seiret teostab õppealajuhataja
3. Õpiabirühmades tegevuse rakendamine:
a) õpilaste suulise ja kirjaliku kõne arendamine lähtuvalt kõnepuude
mehhanismist või
olemusest, kõnepuuete korrigeerimine;
b) õpilaste kognitiivsete oskuste arendamine;
c) eripedagoogiliste võtete abil õpioskuste ja õpivilumuste kujundamine ja
arendamine;
d) individuaalse õppekava koostamine õpilasele õpiabitundideks lähtuvalt
klassi või aineõpetaja töökavast (HTM määrus nr 76, 23.12.2010)
4. IÕK koostamine andekatele õpilastele kooli otsusel – erisused
õppesisus, õppekorralduses, hindamises
5. Ainealased konsultatsioonitunnid vastavalt graafikule
6. Töö pikapäevatundides 1. - 2. klassis
7. Psühholoogiline nõustamine ja abi
8. Sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abi
9. Meditsiiniline abi vastavalt koolitervishoiu süsteemis ettenähtule
10. Huvitegevus  - oluline  roll õpilase kompensatsioonimehhanismide
arendamisel õpiraskuste ületamiseks
11. Raamatukogu töö koolis – omab üldarendavat ja õppeainete omandamist
toetavat rolli.

II Väljaspool haridusasutust soovitame Rakvere linna ja Rajaleidja poolt
pakutavaid nõustamisteenuseid ja keskuste teenuseid (nt noortekeskus).