« Tagasi

Distantsõppe korraldus Rakvere Reaalgümnaasiumis COVID-19 leviku tingimustes

1. Distantsõpet koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendatakse üksnes äärmise vajaduse korral ja lühimaks hädavajalikuks ajaks.

2. Distantsõpet ei rakendata korraga kauem kui 10 kalendripäeva, mille möödumisel hinnatakse uuesti distantsõppe vajadust. Distantsõppe osaline või täielik kehtestamine kooskõlastatakse varem koolipidajaga ja Terviseametiga, vajadusel ka Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

3. Õpilaste osalisest või täielikust distantsõppele suunamisest teavitatakse osapooli võimalusel aegsasti ette, välja arvatud juhul kui Terviseametilt ei ole tulnud teistsugust nõuet.

4. Distanstõppe ajaks tagatakse koostöös koolipidajaga kõigile õpilastele vajalikud tehnoloogilised vahendid. Täiendavate tehnoloogiliste vahendite vajaduse on kool varem kaardistanud. 

5. Distantsõppe puhul on õpilastele antud selged õpijuhised, kust, mida ja kuidas õppida, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge.

6. Õppimiseks vajalikud e-õppe keskkonnad peavad olema varem kokku lepitud ja nende kasutamine õpilastega läbi harjutatud.

7. Kõik õppeülesanded, nende selgitused, esitamise tähtajad ja keskkonnad edastatakse õpilastele e-kooli kaudu koduste tööde alla hiljemalt eelmise päeva kella 16-ks, võimalusel nädalaks korraga. 

8. Õpetaja tagab õpilasele võimaluse individuaalseks suhtluspõhiseks juhendamiseks ja tagasisideks. 

9. Videotundide ja kellaajaliste tööde korraldamise aluseks on kehtiv tunniplaan. Nädalas korra toimub klassijuhatajatund.

10. On ÜKS kodune töö - 1 tunni kohta on tööd 45 minutit, paaristunni kohta 90 minutit ehk kui õpilasel on päevas 3 paaristundi, siis maksimaalne tööaeg kokku 4,5 tundi. 

11. Digitaalsed kodutööd, mida õpilane peab esitama, on soovitav koguda ühte keskkonda (klassiti võimalikult ühtselt, näiteks Classroom).

12. Õpetaja arvestab ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet.

13. Õpetaja kasutab võimalusel aineõppes õppevideoid ja õppematerjali omandamise juhiseid, ülesannete näidislahendusi ning videoloenguid, mis on järele vaadatavad.

14. Distantsõppe ajaks on tagatud tugiteenuste ja abi kättesaadavus (sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog, logopeed, kooliõde) nii õpetajatele kui õpilastele.

15. Õpilasel on kohustus sooritada kõik nädalaks antud õpiülesanded. Soovitav on koostada  kindel päevaplaan, kus on aega nii  õppetööks, liikumiseks kui puhkuseks.

16. Õpiülesannete järjepidev mitteesitamine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega. Kui õpilane ei osale distantsõppes, võtab klassijuhataja või tugispetsialist õpilase vanemaga ühendust vajadusel. 

17. Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või teha märge e-kooli. 

18. Õpilane vastab vajalikud teemad järele, kui on paranenud vastavalt kokkuleppele õpetajaga.

19. Õpilase jaoks, kellele distantsõpe ei sobi ja kelle õpitulemused võivad distantsõppe tõttu oluliselt langeda, leitakse individuaalne lahendus.

20.  Koolis kasutatavad ametlikud e-keskkonnad on
*  e-kool – õppetööalase informatsiooni vahendamiseks, sh kodused tööd ja nende lahendused;
* klassi meililist - (õpilase eesnimi.perenimi@rrg.ee).
* Google'i rakendused – videotundide läbiviimiseks Meet, e-kirjade saatmiseks Gmail, failide jagamiseks Drive; klassihalduseks Classroom;
* Alates 3. klassist on õpilasel ja lapsevanemal kummalgi oma isiklik e-kooli konto, 1. ja 2. klassid vastavalt õpetaja soovile.
* Ametlikele keskkondadele lisaks on õpetajal õigus valida lähtuvalt kooliastmest ja õppeainest õppeülesannete andmisel ja täiendava õppevara leidmiseks teisi e-keskkondi, eelistades kontode loomist mittevajavaid ning lähtudes turvalisuse tagamise nõuetest. 

21. Õpilase videotunnis osalemise hea tava 

Kontaktid
Direktor: Martti Marksoo -  56 982 630 martti.marksoo@rrg.ee
Põhikooliga seonduvad küsimused: Kadri Vahula - 32 20316 kadri.vahula@rrg.ee
Gümnaasiumiga seonduvad küsimused: Kalev Lasberg - 322 3474 kalev.lasberg@rrg.ee
Majandusjuhataja: Ergo Kärmik - 51 84354, ergo.karmik@rrg.ee
IT- tugi:  Jaanus Lekk - jaanus.lekk@rrg.ee
Haridustehnoloogiline tugi:  Ele Sööl -  ele.sool@rrg.ee.
Tugispetsialistid:
Kaie Kender (eripedagoog)- kaie.kender@rrg.ee
Mare Paloots (sotsiaalpedagoog) -  mare.paloots@rrg.ee
Annela Floren (sotsiaalpedagoog) - annela.floren@rrg.ee
Leevi Lippasaar (kooliõde)- leevi.lippasaar@rrg.ee
Maarika Kongi (psühholoog) - maarika.kongi@rrg.ee
Sandra Kaasik (psühholoog) -  sandra.kaasik@rrg.ee
Sandra Loo - (õpilasnõustaja) - sandra.loo@rrg.ee
Kooli info: info@rrg.ee
Rakvere Linnavalitsuse infotelefon: 32 25 870
Koroonaviiruse infotelefon: 1247