Kuidas arvestada alates 16. märtsist distantsõppel õpilastele pandud numbrilisi hindeid? 

Kokkuvõtva hinde panekul arvestada kõik positiivsed numbrilised hinded "A" ja negatiivsed hinded "MA". 

Hästi oluline on selgitada "A" ja "MA" lävendit ja oma aines hindamise põhimõtteid, mida, kuidas hinnatakse.

Millal peab olema järgmise päeva kodutöö üles pandud?

Nii põhikoolis kui gümnaasiumis hiljemalt eelmise päeva 19.00-ks ja e-koolis kodutööde all või õpilase rrg.ee postkastis.

Kui suur võib olla kodutöö maht?

Ühe ainetunni maht on keskmise õpilase kohta 45 minutit õppetööd kodus.

Kuidas arvestada "A" ja "MA"-ga hinnatud põhikooli III trimestrit aastahinde välja panekul? 

Hinnang trimestri hindele "A" loetakse nö neutraalseks positiivseks hinnanguks. Kui kahe trimestri hinde puhul oleks aastahinne kahevahel, siis saab õpetaja arvestada III trimestri puhul õpilaste iseseisva töö aktiivsust, kas tööd esitati alati õigeaegselt või pideva hilinemisega ehk eelkõige õpilaste püüdlikkust ja kohusetundlikkust iseseisva õppimise perioodil. Vastavalt sellele saab õpetaja kallutada aastahinde ühes või teises suunas, seda loomulikult ka õpilastele põhjendades. 

Sama küsimus "A"/"MA"-ga hinnatud kursuste suhtes gümnaasiumiastmes. 

10.–11. klassis aastahindeid ei panda ja 1-2 kursust jääbki kas "A" või "MA". 12. klassis pannakse välja kooliastmehinne kõigi kolme aasta kursuste põhjal ja 1-2 kursust "A"/"MA"-ga ei mõjuta niivõrd suurt pilti ehk kogu 3 aasta tööd ja panustamist.

Mis saab võlgnevustest (negatiivne hinne, "X") mis tekkisid enne eriolukorra kehtestamist?

Kui tavapärasel kujul ei ole võimalik e-kanalite kaudu võlgnevust likvideerida, siis võib õpetaja anda alternatiivse ülesande. Kui võlgnevus on tekkinud objektiivsetel põhjustel (põhjusega puudumine, pikem põhjendatud puudumine enne arvestuslikku ebaõnnestunud tööd), siis oleks mõistlik see võlgnevus kustutada.

Kui kaua kestab 12. klasside õppeperiood? 

Arvestades seda, et iseseisva õppimise ja edasiliikumise tempo on tavapärasest aeglasem, siis on võimalik jätkata õppetööd ka pärast kevadvaheaega. Õpetaja planeerib oma töö nii, et kooliastmehinne oleks võimalik välja panna hiljemalt 15. maiks. Konkreetse aine õppetöö lõpukuupäevast teavitab õpetaja õpilasi hiljemalt nädal aega ette. Õpetaja otsustab, võib ka algse graafiku järgi lõpetada. See on lihtsalt lisaaja võimalus.