Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste koordinaatori ülesanne on

- õpiraskustega ja spetsiifiliste arenguhäiretega õpilaste ning nende vanemate nõustamine ja abistamine

- andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahelise koostöö korraldamine HEV koordinaator töötab koostöös kooli juhtkonna, õpetajate ja teiste spetsialistidega.

HEV koordinaator nõustab õpilasi ja nende vanemaid pöördumisel Rakvere Rajaleidja nõustamiskomisjoni ja erialaspetsialistide poole.

 

Logopeedilise õpiabirühma õpetaja töö põhieesmärk on

- välja selgitada logopeedilist õpiabi vajavad lapsed

- toetada eelkõige nende õpilaste kirjaliku ja/või suulise kõne arengut, millest otseselt sõltub õpiedukus (õigekiri, lugemine, väljendusoskus, loetu ja kuuldu mõistmine). Häälduspuuded võiksid eeldatavalt olla korrigeeritud, nt koolieelses eas.

Logopeedilise õpiabi tundides töötatakse valdavalt rühmadena, individuaalse töö võimalused on väga piiratud. Õpilane osaleb tundides (1–2) korda nädalas talle ettenähtud aegadel. Töö tulemuslikkuse seisukohalt on äärmiselt oluline järjepidev osavõtt tundidest.

Õigekirjaraskustega õpilaste kirjalikke töid on lubatud seadusega ettenähtud korras hinnata diferentseeritult (ühte liiki vead loetakse õpilase kirjalikes töödes kokku üheks veaks), aga seda üksnes tingimusel, et õpilane osaleb süstemaatiliselt logopeedilise õpiabi tundides ega katkesta seda omavoliliselt.

Diferentseeritud hindamise õigus laieneb samadel tingimustel ka eesti keele lõpueksamile.

 

Kaie Kender, kaie.kender@rrg.ee, kabinet 300