Pikapäevarühma töökorralduse alused

Pikapäevarühma saamiseks esitab lapsevanem avalduse.

Pikapäevarühm(ad) moodustatakse 1. ja 2. klassi õpilastest.

Pikapäevarühma tööaeg on kella 12.00-14.00.

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub pikapäevarühma õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest.

Pikapäevarühma söögiaeg on kell 13.00 kooli sööklas. Toidukorra maksumus 1.-

Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda pikapäevarühma õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga.

Pikapäevarühmas tegeletakse erinevate tegevustega:

- õppimine koos puhkepausidega,

- mängud (lauamängud, konstrueerimismängud, liikumismängud, võistlusmängud, nuputamismängud, pallimängud jms)

- jalutuskäigud õues,

- kooli raamatukogu külastamine,

- vaba tegevus (lugemine, joonistamine, muu käeline tegevus jms).