T.O.R.E.- ring
Juhendaja: Ele Sööl
 

TORE on Sinule, kui sa tahad:

 • olla edukas ja igapäevaselt toimetulev
 • paremat suhtlemisoskust ja- julgust
 • tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma
 • kujundada eneseväljendusoskust
 • arendada ja austada iseend
 • toetada eluterveid väärtusi
 • olla parem sõber ja klassikaaslane.
 
TOREkana saad:
 • uusi sõpru Eestist ja mujalt, 
 • võimalusi reisida, osaleda laagrites ja koolitustel, 
 • tuge ja julgustust oma ideedele/plaanidele.
 
Täiskasvanud ja TORE-vilistlased:
 • tegevuste algatamine, kordineerimine, osalemine, 
 • töö vabatahtlikuna, 
 • pakkuda tuge ja toetust noortele, 
 • tegevus juhatuse liikmena.
 
TORE-tegevus perele ja lapsevanemale:
 • võimalus toetada ja mõjutada oma lapse arengut positiivses suunas, 
 • osalemine vabatahtlikuna juhatuses, üritustel ja laagrites, 
 • õppida koos lapsega igapäevaseid suhtlemis- ja toimetulekuoskusi.

 

TORE VISIOON ON OLLA:

 • sotsiaalsete oskuste õpetamise ja õppimise kaudu ühiskonnas hästi toimetulevate ja sallivate kodanike kujundaja;
 • koolide oluline partner koolikeskkonna muutmisel inimsõbralikuks ja sallivaks;
 • partner teistele sarnaste eesmärkidega liikumistele ja organisatsioonidele.

 

TORE MISSIOON: 

MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab kolme suunda koolis: 

 • tugiõpilaste endi toimetulek;
 • sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;
 • õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.